วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การจัดการโครงการ ตอนที่ 8 การประเมินและอนุมัติโครงการ

การประเมินและอนุมัติโครงการ
            เป็นการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความสมบูรณ์ของโครงการ ซึ่งผู้บริหารจะต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการที่เสนอมาว่า มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด
            การประเมินโครงการควรดำเนินการดังนี้
1.      วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อโครงการทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม เพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง
2.      พิจารณาความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของโครงการ ซึ่งดูจากส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
2.1  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายขององค์การหรือไม่
2.2  วิธีการดำเนินงานของโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบหรือไม่ มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยหรือไม่ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
2.3  ค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งในแต่ละกิจกรรมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการเป็นจำนวนเท่าไหร่ แยกเป็นประเภทอะไรบ้าง แหล่งเงินทุนมาจากที่ใด
3.      พิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ ซึ่งดูได้จากกรณีต่าง ๆ ดังนี้
3.1  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีโครงการ เพื่อดูว่าโครงการนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและมีผลกระทบกับเหตุการณ์ใดบ้าง
3.2  จังหวะและระยะเวลาที่จะดำเนินการ เพื่อดูว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการนำผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
3.3  ความสมประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดูว่าโครงการนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
3.4  ความสอดคล้องระหว่างรายจ่ายและผลตอบแทน เพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงานกับผลประโยชน์ที่ตามมา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่
4.      พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งจะพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
4.1  ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ เพื่อดูว่าผลผลิตหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้วจะมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด
4.2  ความเป็นไปได้ทางการเงิน เพื่อดูว่าปริมาณค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดำเนินโครงการของแต่ละกิจกรรมมาจากแหล่งใดบ้าง มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะได้มา และการได้มาซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นจะสอดคล้องกับความต้องการนำไปใช้หรือไม่
4.3  ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค เพื่อดูว่าเทคนิคและวิธีการที่จะนำมาใช้ในโครงการมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการหรือไม่ สามารถทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
4.4  ความพร้อมและความสามารถของหน่วยงาน เพื่อดูว่าจำนวนบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร ขีดความสามารถของหน่วยงานสามารถใช้ดำเนินโครงการได้หรือไม่ และหน่วยงานนั้นมีแผนสำหรับการได้มาซึ่งทรัพยากรสำหรับการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องหรือไม่
4.5  ข้อจำกัดอื่น ๆ เป็นการดูว่าในโครงการนั้นมีข้อจำกัดอื่นใดที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติการหรือไม่