วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การจัดการโครงการ ตอนที่ 7 การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal

        การวิเคราะห์โครงการ หรือ Project appraisal เป็นขั้นตอนที่จะศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เช่น ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการ ตลอดจนปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการดำเนินการว่าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดเข้าไว้ในแผน
            โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์โครงการจะศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1.      การวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์ เป็นการวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการให้ผลผลิตของโครงการที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากโครงการนั้น โดยทั่วไปจะวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ดังนี้
1.1  วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อดูความต้องการในขณะนั้น
1.2  วิเคราะห์ความต้องการในอนาคตเพื่อดูแนวโน้มความต้องการที่จะเกิดขึ้น
1.3  วิเคราะห์กิจกรรมที่มีอยู่จะสนองความต้องการได้มากน้อยเพียงใด
2.      การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ปฏิบัติในโครงการนั้น โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
2.1  วิเคราะห์หาแนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้กับโครงการ
2.2  วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคของโครงการ
2.3  วิเคราะห์หาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการ
3.      การวิเคราะห์ทางด้านการเมือง เป็นการวิเคราะห์ถึงบทบาททางการเมืองที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อโครงการ
4.      การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนได้มากหรือน้อยเพียงใดเพื่อจะได้วางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณากรณีต่าง ๆ ดังนี้
4.1  ปริมาณการลงทุนและผลตอบแทน
4.2  ระยะเวลาคืนทุน
4.3  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
5.      การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน เป็นการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลตอบแทนของโครงการ ซึ่งรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินที่เหมาะสมกับโครงการนั้น ซึ่งแนวทางการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะประกอบด้วยกรณีต่าง ๆ ดังนี้
5.1  การคาดคะเนการเงินของโครงการ
5.2  การวิเคราะห์ความสามารถให้เกิดผลผลิตสูงสุด
5.3  การประเมินผลตอบแทนทางการเงิน
5.4  แหล่งที่มาของเงินทุน
5.5  ปัญหาด้านการเงินอื่น ๆ
6.      การวิเคราะห์ด้านการบริหาร เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าโครงการนั้นได้มีระบบการบริหารที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของโครงการหรือไม่เพียงใด
7.      การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มอิทธิพลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ เหล่านั้นจะมีผลต่อการดำเนินโครงการอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น