วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 14 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer

          ในตอนที่แล้วเราได้รู้ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ซึ่้งถือเป็นทฤษฎี "ตัวแม่" ไปแล้วนะครับ ในตอนนี้เราจะมารู้จักทฤษฎี EGR ของ Alderfer กัน
          Clayton Alderfer นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเยล ได้พัฒนาทฤษฎีความต้องการของการดำรงอยู่ โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว์ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มต่างๆ ของความต้องการ ซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นลำดับขั้นจากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูง
1. ความต้องการดำรงชีวิตอยู่ Existence needs เป็นความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่รอด ซึ่งเป็นความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ ได้แก่ความต้องการมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและทางวัตถุ ซึ่งเป็นการรวมเอาความต้องการทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัยอยู่ด้วยกันเมื่อเปรียบเทียบทฤษฏีของมาสโลว์ เช่น ความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ค่าจ้าง สภาพทำงานที่ดี ฯลฯ
2. ความต้องการความสัมพันธภาพ Relatedness needs เป็นความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ต้องการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี ความต้องการนี้เหมือนกับความต้องการทางสังคมตามทฤษฏีมาสโลว์ เช่น ความต้องการมีเพื่อน การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและผู้อื่น การได้รับการยกย่องจากสังคม เป็นต้น
3. ความต้องการความก้าวหน้าและเติบโต Growth needs เป็นความต้องการภายในของบุคคล อันทำให้เขามีการพัฒนาตนเองให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดตามที่ตนเองต้องการ เป็นความต้องการเติบโตและพัฒนาทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกับความต้องการให้ตัวเองมีความสำคัญและความต้องการให้ความคิดของตัวเองเป็นจริง อันเป็นความต้องการขั้นที่สี่และขั้นที่ห้าตามทฤษฏี Maslow เช่น ความต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการความสำเร็จในชีวิต
          ตามทฤษฏีของ ERG ระบุว่า ความต้องการอันใดอันหนึ่งหรือความต้องการทั้งสามคือ ความต้องการมีชีวิต ความต้องการความสัมพันธ์ และความต้องการเจริญเติบโต สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในเวลาใดก็ได้
          ทฤษฎี ERG ระลึกเสมอว่า ระดับความต้องการของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับที่สูงขึ้นและต่ำลงได้เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถตอบสนองความต้องการในระดับต่ำลงหรือความต้องการในระดับที่สูงขึ้นได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น