วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 37 องค์การ Organization

องค์การ คืออะไร
องค์การ (Organization) คือโครงสร้างที่ตั้งขึ้นตามกระบวนการ โดยมีการรับพนักงานให้เข้ามาทำงานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การจัดองค์การ  (Organizing)  คือกระบวนการที่กำหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการปฏิบัติงานขององค์การซึ่งรวมถึงวิธีการ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
               การจัดองค์การที่เป็นทางการ (Formal organization) เป็นการจัดโครงสร้างขององค์การตามเจตนาหรือบทบาทในการปฏิบัติภายในองค์การ ทั้งนี้เพื่อ
1.      ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน
2.      บ่งบอกถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่ทำงานร่วมกัน
3.      เพื่อความเป็นระเบียบ โดยไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน
              การจัดองค์การที่ไม่เป็นทางการ (Informal organization) คือการรวมกิจกรรมส่วนบุคคลของกลุ่มคนใดโดยปราศจากจุดประสงค์ร่วมกัน เช่น การที่กลุ่มพนักงานมาเล่นกีฬาด้วยกันในช่วงเวลาพักแล้วเกิดความสนิทสนมกัน ทำให้มีการช่วยเหลือร่วมมือกันแม้ว่าจะทำงานกันคนละแผนก เป็นต้น
แผนภูมิองค์การ (Organization Chart) เป็นสิ่งที่อธิบายตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์การที่ได้มีการจัดการและจะแสดงลำดับการรายงานตามโครงสร้างขององค์การ
แผนภูมิองค์การจะทำให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
ลักษณะของงานที่ทำแตกต่างกัน
แสดงตำแหน่งของการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ
แสดงความสัมพันธ์ของการรายงานและอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ผู้บังคับบัญชา
ระดับของการจัดการจะเป็นตัวบอกจำนวนชั้นของแผนภูมิการของโครงสร้างองค์การแบบแนวนอน
สมาชิกหรือหน่วยธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกันจะรายงานต่อบุคคลเพียงคนเดียวที่อยู่ในระดับสูงกว่าเพียงหนึ่งระดับเท่านั้น

ตอนต่อไปจะมารู้จักการจัดโครงสร้างองค์การแบบต่าง ๆ กันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น