วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 22 อิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกลุ่มและพฤติกรรมภายในกลุ่ม

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกลุ่ม
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกลุ่มมีดังต่อไปนี้
1.      บทบาทของสมาชิก (Individual Roles) สมาชิกแต่ละคนจะต้องแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุความต้องการและเป้าหมายของกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มจึงต้องกำหนดบทบาทของสมาชิกให้มีความเหมาะสม
2.      บรรทัดฐานของกลุ่ม (Group Norms) บรรทัดฐานจะเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมที่คาดหวังว่าสมาชิกในกลุ่มจะแสดงออกมา โดยส่วนมากแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มกับองค์การมักจะเป็นผลมาจากบรรทัดฐานของกลุ่มไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ
3.      ภาวะผู้นำ (Leadership) การเลือกผู้นำโดยวีธีการต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสำเร็จของกลุ่ม เนื่องจากความคาดหวังและการยอมรับของกลุ่มต่อผู้นำ
4.      ความสามัคคีในกลุ่ม (Group Cohesiveness)กลุ่มที่มีความสามัคคี มักจะประสบความสำเร็จในการร่วมแรงร่วมใจ ฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ แต่ในบางครั้งกลุ่มที่รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากเกินไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะการไม่ยอมรับความคิดจากภายนอก
5.      ขนาดของกลุ่ม (Group Size) โดยทั่วไปแล้วกลุ่มทำงานควรมีจำนวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 คน ตามแต่ลักษณะความซับซ้อนของงานและความสัมพันธ์ของสมาชิก
6.      การรวมพลัง (Synergism) คือการที่สมาชิกในกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่ม

พฤติกรรมภายในกลุ่ม
            พฤติกรรมของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันออกไปตามพฤติกรรมของบุคคลภายในกลุ่ม ซึ่งพฤติกรรมภายในกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1.      พฤติกรรมแบบมุ่งงาน (Task-oriented Behavior) เป็นพฤติกรรมในการบรรลุถึงเป้าหมายโดยมุ่งงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม โดยแบ่งตามลักษณะของงาน เช่น การประกอบชิ้นส่วน การบรรจุ การขนส่ง
2.        พฤติกรรมแบบมุ่งธำรงรักษา (Group Maintenance Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ช่วยเหลือและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รักษาความสามัคคีและแก้ไขความขัดแย้งภายในกลุ่ม กลุ่มที่มีพฤติกรรมแบบนี้ จะช่วยให้การสนับสนุน ส่งเสริม สมาชิกให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมเป็นทีมเสมอ
3.        พฤติกรรมแบบมุ่งตนเอง (Self-oriented Behavior) พฤติกรรมแบบนี้บุคคลจะทำเพื่อตอบสนองตนเองโดยไม่สนใจกลุ่ม หรืออาจแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความสามัคคีภายในกลุ่มได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น