วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 23 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกลุ่ม

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกลุ่ม
ปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและคาดคะเนพฤติกรรมกลุ่มได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ได้แก่
1.      เพศ ซึ่งเพศชาย จะมีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูง กล้าเสี่ยงและก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิงที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์ เห็นอกเห็นใจ และอ่อนไหวง่าย เพศชายจะก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าพวกเข้ากลุ่ม
2.      บุคลิกภาพเฉพาะตัวของสมาชิก จากผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า บุคลิกภาพของสมาชิกมีผลต่อขวัญ กำลังใจ และประสิทธิภาพในการผลิต บุคลิกภาพทางบวก คือ การเชื่อมั่นใจตนเอง การเข้าสังคม ส่วนบุคลิกภาพทางลบคือ การไม่เคารพกฎเกณฑ์ การวางอำนาจ
3.      จำนวนสมาชิก เป็นอีกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มขนาดเล็กอาจทำงานได้เสร็จเร็วกว่ากลุ่มใหญ่ เพราะกลุ่มใหญ่นั้นสมาชิกมักมีความรู้สึกไม่กล้าแสดงความเห็น ไม่อยากมีส่วนร่วม หรืออาจเกิดกลุ่มย่อยขึ้นในกลุ่มใหญ่ได้
4.      ระดับความแตกต่างระหว่างสมาชิก เนื่องจากกิจกรรมของกลุ่มต้องการความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะของสมาชิกในด้านต่าง ๆ ดังนั้น กลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถและทักษะหลาย ๆ ด้านจึงได้เปรียบและมีประสิทธิภาพสูง

การตัดสินใจโดยกลุ่ม (Group Decision Making)
            ในการตัดสินใจขององค์การ โดยส่วนใหญ่มักเป็นรูปแบบของการตัดสินใจโดยกลุ่ม ในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนในการตัดสินใจประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ
1.      การระบุปัญหา
2.      ระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ
3.      กำหนดน้ำหนักให้กับเกณฑ์
4.      กำหนดทางเลือก
5.      วิเคราะห์ทางเลือก
6.      เลือกทางเลือก
7.      ดำเนินการตามทางเลือก
8.      ประเมินผลการตัดสินใจ

การตัดสินใจโดยกลุ่มจะมีข้อดีข้อเสีย (เมื่อเทียบกับการตัดสินใจโดยคนคนเดียว) ดังนี้
ข้อดี
1.      ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลายจากสมาชิก (Provide More Complete Information)
2.      ได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายทางจากกลุ่มที่มีสมาชิกหลายวิชาชีพ (Generate More Alternatives)
3.      การตัดสินใจโดยกลุ่มจะได้รับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Increase Acceptance of a Solution)
4.      เป็นประชาธิปไตย มีความชอบธรรมมากกว่าการตัดสินใจคนเดียว (Increase Legitimacy)
ข้อเสีย
1.      เสียเวลากว่าจะได้ข้อสรุป (Time Consuming)
2.      อาจมีการครอบงำความคิดจากสมาชิกที่มีอิทธิพล มีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่า หรือมีประสบการณ์มากกว่า (Minority Domination)
3.      สมาชิกในกลุ่มอาจถูกกดดันให้จำยอมเห็นด้วยกับมติกลุ่ม (Pressures to Conform)
การติดสินใจโดยสมาชิกร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนจะรู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจนั้น ๆ อย่างเต็มที่ (Ambiguous Responsibility)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น