วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 27 อำนาจหมายความว่าอย่างไร

ในตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงความหมายของผู้นำไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมารู้จักกับสิ่งที่อยู่คู่กับผู้นำ นั่นคือ “อำนาจ” ครับ
อำนาจ หมายถึง ความสามารถที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล
แหล่งที่มาของอำนาจ (Sources of Power)
1. อำนาจที่ได้รับมอบหมาย (Legitimate Power) หรืออำนาจตามกฎหมาย เป็นอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากองค์การ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
2. อำนาจในการให้รางวัล (Reward Power) หมายถึงอำนาจที่บุคคลสามารถให้ผลตอบแทนหรือรางวัลแก่บุคคลอื่น ซึ่งเป็นอำนาจเกิดจากเป็นเจ้าของ และผู้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นมอบให้ผู้อื่น เนื่องจากพอใจหรือได้รับประโยชน์ นั้นคืออำนาจเนื่องจากสามารถแบ่งปันหรือตอบแทนผู้อื่นในสิ่งที่เขาต้องการ
3. อำนาจในการบังคับ (Cohesive Power) หมายถึงอำนาจที่บุคคลสามารถลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติงานผิดพลาด โดยอาจเป็นอำนาจที่ได้รับตามตำแหน่งหรือจากบุคคล ซึ่งจะทำให้บุคคลอื่นยอมปฏิบัติตาม
4. อำนาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) หมายถึงอำนาจอันเกิดจากความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเหนือผู้อื่น เป็นอำนาจที่ผู้อื่นยอมรับในความรู้ความสามารถดังกล่าว
5. อำนาจจากการอ้างอิง (Reference Power) หรืออำนาจอ้างอิง หมายถึงอำนาจที่เกิดขึ้นจากจากที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีคุณลักษณะส่วนตัว มีคุณค่าหรือมีความสำคัญทำให้ทุกคนยอมรับ เช่น เป็นบุคคลสำคัญที่ทั่วโลกยกย่อง
ตอนนี้ขอสั้น ๆ แค่นี้ก่อนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น