วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 26 ภาวะผู้นำ

ตอนต่อไปนี้เราจะมารู้จักกับความหมายของ “ผู้นำและภาวะผู้นำ” กันครับ
ภาวะผู้นำ (Leadership)  หมายถึง ความสามารถในการที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น และจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามและทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ภาวะผู้นำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ ที่จะกำหนดหรือชักจูงให้กลุ่มสมาชิกในองค์การทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการมีอิทธิพลต่อกลุ่มต่างๆในองค์การ
ผู้นำ (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถที่จะทำให้องค์การดำเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติและการกระทำของผู้อื่น
องค์ประกอบของผู้นำมี 4 ประการ คือ
1. มีอำนาจสั่งการให้คนในองค์การทำตาม มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ
2. มีความสามารถโน้มน้าว ชักจูง จูงใจผู้อื่นให้ทำตาม
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ
4. มีอิทธิผลต่อกลุ่ม และสามารถนำกลุ่มปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
แหล่งของอิทธิพลอาจเป็นแบบเป็นทางการ เช่น มาจากตำแหน่งหน้าที่การบริหารงานภายในองค์กร มีความจริงที่ว่า ผู้นำทุกคนไม่ได้เป็นผู้จัดการ และ ผู้จัดการทุกคนไม่ได้เป็นผู้นำ ถึงแม้ว่าตำแหน่งผู้จัดการนั่นองค์กรแต่งตั้งให้ เป็นทางการอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่ในความจริงแล้วยังมีผู้นำที่ไม่เป็นทางการ และมีอำนาจ มากกว่าผู้นำที่เป็นทางการได้เหมือนกัน
ผู้นำ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเป็นแรงกดดันซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมในการปรับปรุงพัฒนาโดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ และเชื่อมต่อกับการกระทำ ซึ่งคนเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
- การมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาวะผู้นำ
- ข้อความที่สื่อต้องแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจน และสามารถกระตุ้นผู้ตามให้คล้อยตามได้
          ผู้บริหารมีส่วนร่วมกันในกระบวนการบริหาร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการ และการนำแนะแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และการติดตามประเมินผล (การควบคุม) ดังนั้นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คำแนะนำ และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างเต็มความสามารถ จึงต้องนำเอาศิลปะของการเป็นผู้นำมาใช้เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น