วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 20 การรวมกลุ่มมีประโยชน์อย่างไร

Harold Leavitt (1975) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Suppose We took Groups Seriously ว่า ผู้จัดการในแต่ละองค์การสมควรที่จะให้ความสำคัญต่อกลุ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฐานะทรัพยากรที่มีค่าขององค์การเนื่องจากการรวมกลุ่มมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
1.       กลุ่มมีประโยชน์ต่อบุคคลทั้งในทางกายภาพและจิตใจ บุคคลอาจเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยมีเหตุผลและวัตถุประสงค์ของตน ซึ่งอาจเกิดจากผลตอบแทนที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อเสียง อำนาจ เป็นต้น
2.      กลุ่มสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เนื่องจากการบูรณาการของความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของสมาชิก
3.      กลุ่มช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ผ่านการรวบรวม แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ข้อมูล และการระดมความคิด (Brainstorming)
4.      กลุ่มช่วยกระตุ้นให้มีการนำผลของการตัดสินใจไปใช้ปฏิบัติ ทำให้สามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม
5.      กลุ่มมีส่วนในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานขึ้นเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติงานของสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับและถ่ายทอดความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมกลุ่มผ่านกระบวนการทางสังคม (Socialization)ทำให้แต่ละคนมีรูปแบบของความประพฤติไปในทิศทางเดียวกัน
6.       กลุ่มมีส่วนในการลดข้อด้อยขององค์การ การรวมกลุ่มจะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้องค์การพัฒนาศักยภาพและลดจุดอ่อนของแต่ละบุคคลลงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น